Прво рангирање на кандидат-студентите од Македонија за 2017/2018

Кандидат студентите од Република Македонија кои што кандидираат истовремено по ПМС 103/1993 г. и ПМС 228/1997 год., и се рангирани по двата декрети во различни специјалности или различни висши училишта, треба да ја потврдат предпочитаната специјалност и високото училиште од соответниот декрет во рок од три дена после датумот на публикување за рангирањето .

Потврдата се испраќа во МОН на електронската пошта: ts.slaveva@mon.bg или на факс: +359 2 9217 656.

Во второ или наредно рангирање учествуваат нерангираните кандидати од сите земји и региони по соответниот декрет (ПМС 103/1993 г. и ПМС 228/1997 г.). Тие поднесуваат в МОН нова формулар (заявление) на електронската пошта или по факс во рокот посочен во сообштението за објавените слободни места.

Кандидат-студентите од Република Македонија, кои на првото рангирање се кандитирале и по двета декрети, можат да поднесат формулар (заявление) само по едниот декрет по нивен избор.

Рангирањето се објавува во рок до пет работни дена после определената крајна дата за подавање на формулари за учество.

Второто и наредните рангирања се извршуваат за местата кои се слободни од предходното рангирање.

За слободни се објавуват и местата:
‐ на рангираните кандидат-студенти, кои што доставиле писмен отказ од школувањето;
‐ на кандидат-студентите од Република Македонија, рангирани истовремено по ПМС 103/1993 г. и ПМС 228/1997 г., и кои не потврдиле во определениот рок предпочитаната специјалност и високото училиште од соответниот декрет.

Писмените откази од школување се испраќаат во МОН на електронската пошта или на факс во рок од три работни дена после датата на објавување за соответното рангирање.

Кандидат-студентите, рангирани на првиот циклус, а кои што не доставиле писмен отказ во укажаниот рок, немаат право да участвуваат во второто рангирање и нивните места нема да бидат објавени за слободни.

Координати за кореспонденција:
– факс: +359 2 9217 656.
Македонија: ts.slaveva@mon.bg

Молдавија: a.girginova@mon.bg

Албанија: t.vanchev@mon.bg

23 август 2017 година.

 

Листа со кадидати по  ПМС 103/1993 год.

 

 

 

Листа со кадидати по ПМС 228/1997 год.

You May Also Like